Sirius

kennel
labrador   retrievers

alfa   sirius

Líza


MEZINÁRODNÍ  REGLEMENT  PRO  PRACOVNÍ  ZKOUŠKY  V POLI  (FIELD  TRIAL)  PRO  RETRIEVERY

č.3 

Překlad: Ing. B. Kovář 

FEDERATION   CYNOLOGIQUE   INTERNATIONALE    (AISBL)

13, Place Albert 1er, B – 6530 Thuin  (Belgique), tel: ++32.71.59.22.29, email : info@fci.be

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZINÁRODNÍ  REGLEMENT  PRO  PRACOVNÍ  ZKOUŠKY  V POLI  (FIELD  TRIAL)  PRO  RETRIEVERY

Lovecké zkoušky dle anglického způsobu

 

CÍL

 

Článek 1

Retriever je nepostradatelným pomocníkem lovce při práci po výstřelu. Cílem zkoušek z práce po výstřelu je, vybrat ty nejlepší psy, kteří skutečně mají schopnost, vyhledat střelenou zvěř, mající dobrý temperament,  specifickou schopnost retrieverů zapamatovat si místa dopadu střelené zvěře, dobré nosové schopnosti, prokazující iniciativu a aportují s „měkkou mordou“.

Působení vůdce na psa s těmito vlastnostmi považujeme za nepostradatelný doplněk k tomu, aby se pes na svém místě nebo u nohy vůdce choval klidně, nebo aby se nechal navést na místo dopadu zvěře – pokud to sám neviděl.

 

ORGANIZACE

Článek 2

Podle závěrů Generálního shromáždění FCI 1976 v Innsbrucku ( „ … FCI zadává titul CACIT výlučně na zkouškách, kde je lovena živá zvěř “ ) smějí se CACIT – zkoušky konat, když je zvěř lovena podle pravidel, která jsou platná v zemi, ve které se tyto zkoušky konají. S loveným ptactvem nesmí být v den zkoušek žádným způsobem manipulováno. Lovecké etice je vždy přikládána ta nejvyšší priorita. Zvěř musí být ulovena při praktickém loveckém dnu za přítomnosti zkoušených psů. Výjimkou může být pouze vodní test, který  je možno uskutečnit  (viz.článek 16). Mezinárodní Field Trialy se musí konat v době sezónních lovů.

 

Článek 3

Zkoušky pořádají kluby-spolky, které jsou součástí organizací uznaných FCI.

Společně s pronajimateli revírů zajistí úspěšný průběh těchto zkoušek.  Jsou odpovědni za dodržování platných reglementů.

Střelce ustanovuje pořadatel nebo vlastník revíru.

 

Článek 4

Field trialy probíhají buďto jako představená leč, kde zkoušení psi zůstávají na místě, nebo jako leč, kde postupuje linie střelců, vůdců a psů společně – psi jdou volně vedle nohy vůdce („Walk-up“). Nejlépe je vyzkoušet psy v představených lečích, v postupující linii společně se střelci i ve vodě (článek 16).

a)      Při „walk-up“ postupují rozhodčí, zkoušení psi s vůdci a střelci (minimálně jeden střelec na jednoho rozhodčího) společně v jedné linii dopředu. Když je střelena zvěř, celá linie se zastaví. Na pokyn výzvu rozhodčího vyšle vůdce psa, aby tento zvěř našel a přinesl.

b)      Při představené leči nasazuje rozhodčí psi tak, aby měli tu nejlepší možnost vidět dopad zvěře. Rozhodčí rozhodnou, kdy bude pes vyslán pro aport zvěře, což se u již zhaslé zvěře normálně děje až po skončení leče. V případě postřelení zvěře je pes vyslán neprodleně.

c)      V propozicích musí být uvedeno zda se bude vodní práce zkoušet nebo zda účastníci musí předložit potvrzení dle článku 16 o tom, že vodní práci již absolvovali.

 

VLASTNÍ PROVEDENÍ ZKOUŠEK

 

Článek 5

Provedení odpovídá regulím platným v dané zemi, pokud tyto nejsou v rozporu s předpisy FCI.

 

PODMÍNKY ÚČASTI

 

Článek 6

Účastnit se mohou pouze čistokrevní psi, kteří jsou uvedeni v programu. Tito musí rodokmeny zanesené  v chovných knihách uznaných FCI, nebo v dodatkových registrech zemí přičleněných k FCI. 

 

Článek 7

CACIT zkoušek se mohou účastnit psi, kteří jsou starší osmnácti (18 )měsíců a jeden (1) den. Účast však může být omezena např. kvalifikací (titulem,který byl nedávno získán apod.).

 

Předpokladem pro omezení účasti jsou :

 

a)      Tato omezení musí být předem uvedeny v propozicích.

b)      Zkoušky s omezenou účastí mohou být v dané zemi konány  v poměru  1 : 3 k CACIT- zkouškám, které jsou v dané zemi vypsány bez omezení.

Vzhledem ke zhoršující se zazvěřenosti v Evropě, může každá země pořádající CACIT zkoušky omezit počet účastníků. Toto musí být uvedeno v propozicích.

 

Článek 8

Vypsání zkoušek musí být zasláno s dostatečným předstihem na sekretariát organizačního výboru. Uzávěrka přihlášek musí být uveřejněna v propozicích.

Organizátorům se doporučuje, aby k propozicím přiložili i přihlášku s údaji, které jsou potřebné pro sestavení startovní listiny – jméno psa, plemeno, pohlaví, číslo z plemenné knihy, číslo z pracovní knihy, datum narození, jména rodičů, jméno chovatele, jméno a adresa majitele a vůdce psa.

 

DŮVODY  K  ODEPŘENÍ  ÚČASTI    VYLOUČENÍ  PSI

 

Článek 9

a)      Účast je odepřena psům, kteří patří osobám, které byly vyloučeny z FCI. Rovněž jsou vyloučení psi, kteří patří osobám, které jsou z jakéhokoliv důvodu dluží FCI nějaké peníze.

b)      Účast je co nejpřísněji zakázána háravým fenám.

c)      Ohled není brán ani na přihlášky, které došly po uzávěrce.

d)      Účastnický poplatek není vrácen  v případě, že k odhlášení účasti došlo později než 5 dnů před termínem konání zkoušek.

e)      Zapsání do startovní listiny je platné jen po zaplacení poplatku. Zahraniční účastníci mohou zaplatit až na místě, před započetím zkoušek. Toto platí pro všechny přihlášené psy, ať už jsou přítomni nebo nikoliv, s výjimkou těch, kteří spadají  pod bod –d.

f)        Po uzávěrce přihlášek již nejsou žádné změny ve psech možné.

g)      Připuštěny ke zkoušce nejsou :  psi kousaví,  s nakažlivou nemocí, mono- a kryptorchidi, psi v majetku osob, které jsou členy organizací, které nejsou uznány FCI.

 

 

PŘELOŽENÍ  TERMÍNU  NEBO  ZRUŠENÍ  TRIALU

 

Článek 10

Pokud organizační výbor z naléhavých důvodů rozhodne, že změní termín zkoušek, musí o tom informovat účastníky, kterých se to týká. Majitelé psů mají právo do osmi dnů požadovat vrácení peněz. Poplatky jejichž vrácení není požadováno platí i pro nový termín zkoušek. 

Organizační výbor si vyhrazuje právo zkoušky zrušit a poplatky vrátit.

 

ROZHODČÍ

 

Článek 11

Rozhodčí jmenuje organizační výbor. Tito musí být zapsáni v seznamech rozhodčích z výkonu v členských organizacích FCI. Jejich jména musí mít účastníci k dispozici před uzávěrkou přihlášek a musí být uvedena v programu.

Rozhodčí absolutně samostatně rozhodují o způsobu posuzování. Měli by se však řídit platnými regulemi. Organizační výbor si vyhrazuje právo vyměnit rozhodčího, který si v průběhu zkoušky neplní své povinnosti. Výbor smí přijmout i jiná opatření, která považuje za přiměřená.

 

POMOCNÍCI  (STEWARDS)

 

Článek 12

Pomocníky jmenuje organizační výbor. Mají za úkol pomáhat rozhodčím, vyvolávají zkoušené psy a dbají na pořádek mezi účastníky a diváky.

 

 

VEDENÍ   PSA

 

Článek 13

Psi a vůdci musí být přítomni na zahájení, jinak mohou být vyloučeni. Musí být připraveni nastoupit  na výzvu k plnění disciplíny a i nadále  být rozhodčím stále k dispozici.

S výjimkou pádných důvodů musí psa v průběhu celých zkoušek vést jedna a tatáž osoba.

PRÁVĚ  ZKOUŠENÍ  PSI  MUSÍ  BÝT  VEDENI  VOLNĚ  -  BEZ  VODÍTKA.

Majitel nebo vůdce psa nesmí držet v ruce nic co by mohlo sloužit ke korekci chování psa.

V celém průběhu Field trialu nesmí mít psi žádný obojek, který by mohl být použit k nějakému donucování.

Právě zkoušený pes nesmí mít na krku žádný obojek.

Tělesné trestání psa v průběhu zkoušek má za následek vyloučení.

 

 

Článek 14

Psi musí však aportovat pernatou i srstnatou zvěř.

 

VYVOLÁVÁNÍ  A  VYLOUČENÍ  PSA

 

Článek 15

Vylosováním se určí pořadí účastníků pro první kolo. Psi jsou zkoušeni ve skupinách v pořadí odpovídajícím vylosování. Psi mající stejného majitele nebo vůdce jsou dle možností zkoušeni odděleně.

 

Žádný pes nesmí být vyloučen ze zkoušek dokud nebyl oceněn dvěma rozhodčími, pokud se ovšem nedopustil vylučující chyby.

 

Rozhodčí mají právo nechat přinést zvěř jiným psem než tím, pro kterého byla střelena.

 

Rozhodčí mohou rozhodnout, že zkoušky ukončí „rozstřelem – („run-off“). K tomu jsou přizváni všichni psi, kteří ještě mohou získat ocenění „výborný“. Tito jsou seřazeni do jedné linie i v případě, že jde o více než tři účastníky. O konečném rozhodnutí rozhodují všichni rozhodčí společně. Finále ovlivní výsledky  stejnou měrou jako předcházející kola.

 

Rozstřel o CACIT se může konat pouze mezi psi, kteří již na zkouškách získali titul CACT. Toto posuzují na jednom místě (loveckém stanovišti) dva rozhodčí, které předem určil organizátor.  Tento CACIT rozstřel je posuzován jako samostatný test, a psi dostanou tolik aportů, kolik rozhodčí uznají za nezbytné.

Eventuální chyby během rozstřelu nemají vliv ani na výsledky ani na zadání CACT.

 

Rozhodčí nemusí zadat CACIT ani Res. CACIT pokud se jim zdá, že předvedený výkon tomu neodpovídá.

 

PRÁCE  VE  VODĚ

 

Článek 16

Žádný pes nemůže být klasifikován, pokud v průběhu zkoušek neaportuje z hluboké vody. Pokud není žádná voda k dispozici, musí se prokázat, že pes úspěšně absolvoval oficiální zkoušku ( národní nebo mezinárodní), kde úspěšně aportoval z vody. Toto musí být potvrzeno v lovecké pracovní knížce, nebo listinou (viz. vzor). Pokud nebyly psi během zkoušky zkoušeni z vody, je možno provést umělou úlohu se studenou zvěří. Podle podmínek je potom zvěř umístněna buď do vody nebo na protilehlý břeh.

 

 

VZOR  POTVRZENÍ O PRÁCI  VE  VODĚ

 

Toto potvrzení musí být podepsáno nejméně dvěmi oficielními rozhodčími, a s uvedením výsledného hodnocení, které musí být  „výborně“ nebo „velmi dobře“ nebo nějakým stejně hodnotným národním ohodnocením. Toto potvrzení platí na 2 roky.

  

JMÉNO  ŘÍDÍCÍ  ORGANIZACE – uznané FCI

Níže podepsaní (2 oficielní rozhodčí) ……………………………………………potvrzují, že pes …….………………………………………………………………………………………………………………

Plemeno ……………….., pohlaví ………………, plemenná kniha a číslo ………………… , kvalifikace ……

………………….obdržel z práce v hluboké vodě, se slíděním a rychlým přinesením zvěře na zkouškách  dne …………………………. V průběhu lovecké sezóny, pořádané spolkem ……………………………………….

Podpisy ………………………………………..                          …………………………………………………

 

 

HODNOCENÍ   PRÁCE – těžké a vylučující chyby

 

Článek 17

a)      Ideální retriever je pozorný, „pevný na stanovišti – steady“ a klidný, aniž by vyžadoval pozornost svého vůdce. Má zvěř dobře markierovat a delší čas si pamatovat místa jejího dopadu. Když je vyslán pro aport, má být při jejím hledání vytrvalý, prokazovat iniciativu, dobrý nos a schopnost zvěř vystopovat. Má pracovat v každém terénu a bez povzbuzování vstupovat do vody. Pracuje tak, aby svému vůdci vyhověl – zalíbil se mu, (will to please) a je s ním v dobrém kontaktu, aniž by však byl na něm závislý. Když najde zvěř, měl by ji rychle, korektně a v měkké mordě přinést vůdci a korektně odevzdat.

 

b)      Těžké chyby  (pořadí dle francouzského textu)

-         nadměrná závislost na vůdci

-         hlasité působení vůdce na psa

-         „first dog down“

-         neklidné chování na stanovišti, vyžadující příliš pozornosti vůdce

-         špatná kontrola nad pohybem psa (ovatelnost ) nebo zbytečné rušení v cílovém prostoru

-         špatný markierung nebo špatná schopnost zapamatování si místa dopadu zvěře

-         špatné vodění u nohy

-         lajdácké, nepořádné aportování

-         pomalá práce nebo práce s malou iniciativou

-         jeden „eye-wipe“

 

PES,  KTERÝ  SE  DOPUSTÍ TĚŽKÉ CHYBY,  NEMŮŽE  JIŽ  ZÍSKAT  CELKOVÉ  HODNOCENÍ  „VÝBORNÝ“.

 

Definice „first dog down“ : Nevyužitá příležitost, nalézt a přinést pravděpodobně postřelenou zvěř, kterou pes markieroval – viděl padat a byl pro ni okamžitě vyslán. Tuto zvěř  však nepřinesl a nepřinesl ji ani následující pes, který byl pro ni za stejných podmínek vyslán. Rozhodčí tuto zvěř také nenašel.

 

Definice „eye-wipe“ : Nevyužitá příležitost najít a přinést zvěř, kterou však za stejných podmínek nalezl následující pes nebo ji sebral rozhodčí.

  

c)      VYLUČUJÍCÍ CHYBY  (pořadí dle francouzského textu)

-         záměna zvěře

-         tělesný kontakt se psem

-         agresivní chování

-         tvrdá mord – mačkání

-         dopuštění se dvou těžkých chyb

-         kňučení nebo štěkání

-         strach z výstřelu

-         „running in“ angl., „Einspringen“ něm.,  vyražení psa z místa u nohy vůdce bez povelu s úmyslem přinést zvěř tak, že musí být zastaven povelem.

-         ocitnutí se psa mimo kontrolu, honění zdravé zvěře  nebo další lovení se zvěří v mordě.

-         dvakrát „eye-wipe“

-         odmítnutí vstoupení do vody

-         odmítnutí aportu nalezené zvěře

  

CENY  A  HODNOCENÍ

 

 Článek 18

FCI oficielně uzná ocenění pouze v případě, že na zkouškách bylo přítomno nejméně 6 psů.

Rozhodčí mají právo nezadat žádné ocenění v případě, že podle jejich názoru výkon psa tomuto ocenění neodpovídal.

Do pořadí jsou zařazeni pouze psi, kteří se nedopustili vylučující chyby.

Ceny a umístnění jsou – výborný, velmi dobrý a dobrý – nebo odpovídající národní ocenění.

Aby pes získal titul CACIT, musí předvést perfektní výkon vynikající kvality.

 

Článek 19

Na konci zkoušek musí rozhodčí výsledky vyhlásit a objasnit. Před odjezdem musí organizátorům předat výsledkovou listinu.

 

Uznáno na společné schůzi představitelů FCI dne 12. a 13.března 1997 v Paříži,  6. a 7. dubna v Athénách a 7. března 2007 v Amsterodamu. Tučně vytištěné změny vstoupily v platnost od 1. září 2007.

 

 

 

 

 

 

Domů