Sirius

kennel

labrador   retrievers

alfa   sirius

Líza


Zkušební řády pro zkoušky retrieverů 

 

ÚVOD
Nový návrh zkušebních řádů pro lovecké zkoušky plemen retrieverů.
Retrieveři jsou plemena se speciálním zaměřením na práci po výstřelu, zvláště pro aportování, mají specifickou vlastnost zapamatovat si místo dopadu střelené zvěře. Cílem těchto zkoušek je posoudit nejen retrievery při přinášení, ale i jejich povahové vlastnosti a a zkoušet je ve stejném duchu jako v jiných zemích.

Zkoušky vloh -
ZV
Zkoušky vloh odhalují vrozené vlohy psa, dále jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes ukáže vrozené vlastnosti, které ještě nejsou ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité pro kontrolu výchovy a včasného započetí výcviku.

Podzimní zkoušky retrieverů -
PZR
Podzimní zkoušky kvalifikují retrievery k vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem poraněné drobné zvěre a psi budou mít složenou zkoušku upotřebitelnosti z výkonu na drobnou zvěř.

Lesní zkoušky retrieverů -
LZR
Lesní zkoušky kvalifikují retrievery k vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné i spárkaté zvěře a psi budou mít složenou zkoušku lovecké upotřebitelnosti z výkonu na drobnou i spárkatou zvěř.

Speciální zkouška z vodní práce retrieverů -
SZVPR
Na zkouškách z vodní práce prokazují retrieveři vyšší stupěň výcviku a upotřebitelnosti pro práci při lovech vodní zvěře. Vodní práce je doménou pro všechna plemena retrieverů a je vhodné, aby tyto zkoušky absolvovali. Na SZVPR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ.

Zkoušky přinášení retrieverů -
ZPR
ZPR je zkouška chovu, vlastností a výkonu. V ČR je pořádána jako mezinárodní se zadáváním titulu CACIT a res.CACIT, a je dvoudenní. Na této zkoušce retrieveři složí zkoušku z výkonu pro vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře. Na této zkoušce posuzují rozhodčí s kvalifikací pro PZ a VZ.

Všestranné zkoušky
přinášení retrieverů - VZPR
VZR jsou zkoušky, kde retriever musí prokázat vyšší stupeň použitelnosti v lovecké praxi a také vyšší úroveň cvičitelů. Složením této zkoušky složil pes zároveň zkoušku z výkonu pro vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné i spárkaté zvěře. Podmínkou účasti na těchto zkouškách je úspěšné absolvování PZ, LZ nebo ZPR. VZPR jsou zkoušky dvoudenní. Psi, kteří úspěšně absolvují VZR, mají právo na záznam v plemenné knize a v průkazu původu "U".

Mezinárodní soutěž retrieverů -
MSR
MSR je vrcholná mezinárodní soutěž retrieverů v ČR o titul "Všestranný vítěz retrieverů ČR 20xx". Uspěje-li vítěz v první ceně, obdrží titul CACIT a titul CACT. Druhý pes, uspěje-li v 1. ceně, obdrží titul res.CACIT a res.CACT. Tituly CACT a res.CACT se zadávají pro všechna zúčastněná plemena, pokud získají 1. cenu.
MSR se zúčastní 16 psů (10 psů z ČR a 6 psů ze zahraničí). Retrieveři z ČR se kvalifikují na základě výsledků z VZR. Kvalifikace je platná na následujíci MSR. Pokud se nepřihlásí 6 psů ze zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR. Soutěží se podle zkušebního řádu pro VZR.
MSR se pořádá každoročně a pořadateli jsou kluby retrieverů spolu s organizacemi ČMMJ.

Mezinárodní field trials retrieverů -
MFTR
Cílem MFTR je vybrat nejlepší psy, kteří umějí dohledat střelenou a postřelenou zvěř a mají specifickou vlastnost retrieverů - zapamatovat si dopad střelené zvěře, prokazují iniciativu k práci a dobře aportují zvěř bez jejího poškození mačkáním.
Reriever se na svém místě nebo u nohy vůdce musí chovat klidně, aby se nechal navést na místo dopadu zvěře, pokud to sám neviděl. Tento zkušební řád vyhovuje předpisu FCI, který požaduje konat samostatně zkoušku přinášení na praktických honech a retrieveři tak prokazují loveckou upotřebitelnost. FT je možno provést v době povolených společných lovů na bažanty, kachny a zajíce. FT probíhá jako ploužení, obstavená leč nebo leč kruhová.
Žádný pes nemůže být klasifikován, pokud neaportuje z hluboké vody. Pokud nebyli psi v průběhu zkoušek zkoušeni z hluboké vody, musí se provést přinášení kachny z hluboké vody, popřípadě i se studenou zvěří. Pokud není žádná voda k dispozici, musí vůdce prokázat, že pes absolvoval zkoušku, kde úspěšně aportoval kachnu z vody. Dokladem je soudcovská tabulka z dříve vykonaných zkoušek a známka z přinášení kachny z hluboké vody se opíše do tabulky MFTR.
Účast
MFTR se může zúčastnit retriever ve věku nejméně 10 měsíců. Tento věk musí dosáhnout den před konáním MFTR. Dalšími podmínkami účasti jsou úspěšně složené PZR, LZR nebo ZPR a mít platný průkaz původu FCI. Účast je odepřena psům, kteří jsou majetkem osob, které byly vyloučeny z FCI, háravým fenám, psům, jejichž přihlášky došly po uzávěrce a psům v majetku osob, které jsou členy organizací, které nejsou uznány FCI. MFT se může zúčastnit maximálně 16 retrieverů.
Rozhodčí
Rozhodčí deleguje ČMMJ Praha na návrh chovatelského klubu, na každých 8 psů dvojici rozhodčích a jednoho vrchního rozhodčího. Na FT posuzují rozhodčí s kvalifikací pro PZ a VZ. Delegace rozhodčích musí být uvedena v propozicích.
Vyhodnocení práce
Vylosováním psů při zahájení se určí pořadí účastníků pro první kolo. Další kola a postup určí vždy vrchní rozhodčí. MFTR se vždy ukončí rozstřelem o první 4 místa. K tomu jsou pozvání všichni 4 psi, kteří mají ještě šanci zvítězit na MFTR. Tito psi jsou seřazeni do jedné linie. Tento rozstřel je posuzován jako samostatná zkouška a psi dostanou tolik aportů, kolik rozhodčí uznají za nezbytné. O konečném výsledku rozhoduje celý sbor rozhodčích. Vítěz získá CACIT, druhý v pořadí res.CACIT. CACT a res.CACT dostanou nejlepší jedinci v 1. ceně v každém plemeni. CACIT není nárokový titul a nemusí být udělen, jestliže tomu neodpovídá kvalita výkonu.
Vůdce se rozhodne, zda svého retrievera povede na řemeni nebo volně bez řemenu a obojku. Pes na řemenu musí být po celou dobu zkoušky naprosto klidný, nesmí řemen napínat, ani se na něm zmítat, kňučet a štěkat. Pes volný nesmí během celé zkoušky vyrazit od nohy vůdce bez povelu s úmyslem přinést zvěř tak, že musí být zastaven povelem. Střelenou zvěř může retriever přinést jen na povel rozhodčího, nemusí s ní usednout, ale musí ji předat do ruky vůdci.
Během zkoušky se může retriever dopustit těžkých chyb a chyb vylučujících. Dopustí-li se pes těžké chyby, nemůže již získat první cenu.
Těžké chyby
Úzkostlivá závislost na vůdci, hlasité povely, méně klidné chování na stanovišti, špatná schopnost zapamatování si místa dopadu střelené či postřelené zvěře, špatné vodění, lajdácké aportování, práce s malou iniciativou, nedohledání postřelené zvěře, kterou pes viděl padat, byl pro ni okamžitě vyslán a nedohledal ji ani následující pes a nepřinesl ji ani rozhodčí a nedohledání zvěře, kterou za stejných podmínek dohledal následující pes nebo ji nalezl rozhodčí.
Vylučující chyby
Volný pes vyrazí bez povelu pro zvěř, napínání řemenu, záměna zvěře, trestání psa, agresivní chování psa, mačkání zvěře, načínání, hrobaření, dopuštění se 2 těžkých chyb, kňučení, štěkot psa, strach z výstřelu, honění zdravé zvěře, lovení se zvěří v mordě, 2x nedohledání zvěře, kterou však za stejných podmínek dohledal následující pes nebo ji nalezl rozhodčí, odmítnutí vstoupit do vody a odmítnutí aportu nalezené zvěře.
CACIT bude FCI oficiálně uznán jen tehdy, když na MFTR startovalo nejméně 6 retrieverů.
Kluby mohou pořádat také NFTR (Národní field trials retireverů), kde se může zadat CACT, jestliže startovalo aspoň 6 retireverů.OBECNÉ
Kvalifikaci pro loveckou upotřebitelnost mohou získat i absolvováním zkoušek pro ostatní plemena loveckých psů.
Všechny zkoušky a soutěže retrieverů, na kterých se zadává CACIT nebo CACT, musí vrchní rozhodčí ukončit rozstřelem. Podmínky rozstřelu předem určí a vyhlásí vrchní rozhodčí při zahájení zkoušek.
TABULKY DISCIPLÍN A JEJICH BODOVÝCH OHODNOCENÍ


Zkoušky vloh - ZV
Předmět zkoušky Nejnižší známky pro cenu Koeficient Max. počet bodů
I. II. III.
1. Nos 3 3 2 8 32
2. Paměť k aportu 3 2 1 3 24
3. Vodění psa 3 2 1 4 16
4. Chování po výstřelu 2 1 1 3 12
5. Přinášení kachny z hluboké vody 2 2 1 4 16
6. Stopa vůdce 2 1 1 4 16
7. Radost z práce 3 3 1 5 20
8. Přinášení 2 2 1 3 12
9. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 6 24
Nejnižší počet bodů pro cenu 129 103 86   172
nahoru


Podzimní zkoušky retrieverů - PZR
Předmět zkoušky Nejnižší známky pro cenu Koeficient Max. počet bodů
I. II. III.
1. Nos 3 3 2 8 32
2. Slídění s dohledávkou 3 2 1 5 20
3. Přinášení vlečené pernaté 2 1 1 5 20
4. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 1 5 20
5. Přinášení kachny z hluboké vody 3 2 1 4 16
6. Chování po výstřelu 2 1 1 2 8
7. Vodění psa 2 1 1 2 8
8. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 6 24
9. Paměť k aportu 3 2 1 4 16
10. Přinášení 3 3 2 6 24
Nejnižší počet bodů pro cenu 141 112 94   188
nahoru


Lesní zkoušky retrieverů - LZR
Předmět zkoušky Nejnižší známky pro cenu Koeficient Max. počet bodů
I. II. III.
1. Nos 3 3 2 8 32
2. Slídění s dohledávkou 3 2 1 5 20
3. Přinášení vlečené pernaté 2 1 1 5 20
4. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 1 5 20
5. Následování 3 2 1 4 16
6. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře
  6. a)   vodič 3 2 1 5 20+2
  6. b)   oznamovač 3 2 1 7 28
  6. c)   hlásič 3 2 1 8 32
7. Chování na stanovišti 2 2 1 2 8
8. Odložení 2 1 1 3 12
9. Chování po výstřelu 2 2 1 3 12
10. Poslušnost a ovladatelnost 3 3 2 6 24
11. Vodění psa 2 2 1 2 8
12. Paměť k aportu 3 2 1 4 16
13. Přinášení 3 2 1 6 24
Nejnižší počet bodů pro cenu 183 146 122   244
nahoru


Speciální zkoušky z vodní práce retrieverů - SZVPR
Předmět zkoušky Nejnižší známky pro cenu Koeficient Max. počet bodů
I. II. III.
1. Přinášení 2 kachen z hluboké vody 2 2 1 6 24
2. Přinášení kachny z hluboké vody 3 2 2 4 16
3. Práce v rákosí 3 2 1 3 12
4. Dohledávka pohozené kachny 3 2 1 5 20
5. Chování po výstřelu 2 2 1 2 8
6. Paměť k aportu 3 2 1 4 16
7. Přinášení 3 3 2 2 8
8. Vodění psa 2 2 1 2 8
9. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 2 4 16
10. Chování na stanovišti 2 2 1 2 8
Nejnižší počet bodů pro cenu 102 81 68   136
nahoru


Zkoušky přinášení retrieverů - ZPR
Předmět zkoušky Nejnižší známky pro cenu Koeficient Max. počet bodů
I. II. III.
    Poslušnost a ovladatelnost
1. Chování na stanovišti v lese 3 2 1 2 8
2. Vodění psa 3 2 1 1 4
3. Radost při práci 3 2 1 2 8
4. Odložení 3 2 1 2 8
5. Poslušnost pole, les, voda 3 2 1 3 12
    Celkem 30 24 20   40
    Práce v poli
6. Přinášení vlečené pernaté 3 2 2 3 12
7. Navádění na 2 ks pernaté 3 2 1 5 20
8. Paměť k aportu 3 2 1 4 16
    Celkem 24 20 16   48
    Práce v lese
9. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 2 4 16
10. Dohledávka 2 ks srstnaté ve čtverci 50x50 m 3 2 2 4 16
    Celkem 24 20 16   32
    Práce ve vodě
11. Přinášení 2 kachen 3 2 2 5 20
12. Přinášení kachny z hluboké vody 3 3 2 4 16
13. Dohledávka pohozené kachny 3 2 1 5 20
    Celkem 42 34 28   56
    Přinášení
14. Srstnaté 3 2 2 3 12
15. Pernaté 3 3 2 2 8
16. Kachny 3 3 2 2 8
    Celkem 21 18 14   28
Nejnižší počet bodů pro cenu 153 122 102   204
nahoru


Všestranné zkoušky retrieverů - VZPR
Předmět zkoušky Nejnižší známky pro cenu Koeficient Max. počet bodů
I. II. III.
    Práce v lese
1. Následování 3 2 1 4 16
2. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře
  2. a)   vodič 3 2 1 5 20+2
  2. b)   oznamovač 3 2 1 7 28
  2. c)   hlásič 3 2 1 8 32
3. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 1 5 20
4. Dohledávka 2 ks srstnaté ve čtverci 50x50 m 3 2 2 4 16
5. Odložení 2 2 1 3 12
6. Vodění psa 3 2 1 2 8
7. Chování na stanovišti 3 2 1 4 16
8. Poslušnost a ovladatelnost 3 3 2 6 24
    Celkem les 108 87 72   144
    Práce ve vodě
9. Přinášení 2 kachen 3 2 2 5 20
10. Přinášení kachny z hluboké vody 3 3 2 4 16
11. Dohledávka pohozené kachny 2 2 1 5 20
12. Poslušnost a ovladatelnost 2 2 1 4 16
    Celkem voda 54 43 36   72
    Práce v poli
13. Přinášení vlečené pernaté 3 2 2 3 12
14. Navádění na 2 ks pernaté 3 2 1 5 20
15. Paměť k aportu 3 2 1 4 16
16. Chování po výstřelu 2 2 1 2 8
17. Slídění s dohledávkou 3 2 1 5 20
18. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 6 24
19. Nos 3 3 2 8 32
    Celkem pole 99 80 66   132
    Přinášení
20.pernaté 3 3 2 2 8
21. kachny 3 3 2 2 8
22. srstnaté 3 2 2 3 12
    Celkem přinášení 21 17 14   28
  Součet bodů v lese 108 87 72   144
  Součet bodů ve vodě 63 50 42   72
  Součet bodů v poli 111 89 74   132
  Součet bodů v přinášení 21 17 14   28
Nejnižší počet bodů pro cenu 282 226 188   376
nahoru


Mezinárodní field trials pro retrievery - MFTR
Předmět zkoušky Nejnižší známky pro cenu Koeficient Max. počet bodů
I. II. III.
1. Nos 3 3 2 8 32
2. Poslušnost a ovladatelnost 3 3 2 6 24
3. Radost při práci 3 2 1 4 16
4. Chování po výstřelu 2 2 1 3 12
5. Klid před zvěří 3 3 2 4 16
6. Dohledávka 3 3 2 6 24
7. Přinášení 3 2 1 5 20
8. Vodění psa volné/na řemeni 3 2 1 8/2 32/8
9. Přinášení kachny z hluboké vody 3 3 2 4 16
Nejnižší počet bodů pro cenu 186 115 96   192
nahoru
 


PŘEDMĚTY ZKOUŠEK

Nos
Kvalitu nosu posuzují rozhodčí v průběhu celých zkoušek. Rozhodčí posuzují nos tak, že zvažují všechny okolnosti, zvláště vzdálenost na jakou pes zvěř navětřil, jaké jsou právě povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Jemný nos se ukáže rychlým nalezením zvěře, rychlou reakcí při navětření zvěře, rychlým zareagováním při ztrátě stopy na vlečce a jejím rychlým znovunalezením.

Paměť k aportu - marking
Tato disciplína je specifickou vlastností retrieverů. Zkouší se ba poli nebo na louce s porostem, který má odhozenou zvěř lehce zakrývat. Používá se bažant, králík, holub nebo kachna. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce. Současně s výstřelem je asi 60 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře. Střelec stojí vedle rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího, asi po +é vteřinách, vyšle vůdce psa pro zvěř. Pes si má zapamatovat místo dopadu zvěře a nejkratší cestou běžet pro zvěř. Volné hledání zvěře má za následek snížení známky z této disciplíny. Způsob přinášení se hodnotí samostatně. Povzbuzování vůdce je povoleno, ale soustavné povely snižují bodové ohodnocení. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnocenou maximálně známkou 1.

Vodění psa
Rozhodčí před započetím disciplíny určí trasu asi 50 kroků. Vůdce se psem ji projdou jedním směrem na řemenu a zpět volně. Během zkoušky nesmí vůdce držet vodítko a usměrňovat pohyb psa. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Chyby se hodnotí podle stupně provinění.
V průběhu celých zkoušek rozhodčí pozorují vodění psa vůdcem a dělají si pomocné známky. Nejvyšší známku obdrží jen ten pes, kterého vůdce nemusí v průběhu zkoušení usměrňovat.

Chování po výstřelu
Před každým psem musí být vystřeleno tak, jak to požadují jednotlivé disciplíny. Pes se má po výstřelu chovat korektně. Střelba nesmí ovlivnit psa tak, že uteče nebo se zdráhá pracovat. Bojí-li se výstřelu nebo se po výstřelu vzdálí tak, že se nedá přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího posuzování. Tento důvod vyloučení se zapisuje do soudcovské tabulky. Vůdce si může střílet sám, není-li držitelem zbrojního průkazu, bude za něj střílet střelec, kterého určí pořadatel.

Stopa vůdce
Tato disciplína se zkouší jen na ZV. Jeden z rozhodčích podrží psa, druhý odejde s vůdcem po větru s dvěma odchylkami od přímého směru na vzdálenost 200 kroků, kde se dobře ukryjí. Jestliže je v koroně osoba psu známá, může jít také do úkrytu. Zkouška se koná v přehledném terénu, aby rozhodčí, který později psa vypustí, měl možnost vidět zakládání stopy i její sledování psem. Pes může vidět zakládání stopy asi do 20 krků. Potom ho rozhodčí nasadí na stopu obvyklým způsobem. Známkou 0 se hodnotí pes, který po 3. nasazení na stopu nedojde ke svému vůdci.

Radost při práci
Typickým znakem retrieverů je vrozená a neutuchající radost z práce. Projevuje se tím, že pes má stále zájem o práci a soustavně plní požadované úkoly. Psi, kteří s nadšením neplní úkoly vůdce, nemají radost z práce. Při posuzování radosti z práce se hodnotí úsilí psa a vůle po dobře vykonané práci, které se projevují v průběhu celých zkoušek.

Poslušnost a ovladatelnost
Poslušnost a ovladatelnost jsou základní dovedností loveckého psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vůdce. Nereaguje-li pes ihned na povel svého vůdce, považuje se to za chybu v poslušnosti. Pes, který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se připoutat na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10 minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek.

Chování na stanovišti v lese
Při naháňce v lese má být pes na stanovišti naprosto klidný. Vůdce ho může mít buď volně odloženého nebo připoutaného na vodítku. Pes připoutaný obdrží vždy o jeden stupeň nižší známku. Pes nepokojný na stanovišti, kňučící, nervózní, který může zradit přibíhající zvěř a pes, který uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, se hodnotí známkou 0. Pro zkoušení této disciplíny se vůdci se psy rozestaví nejméně 50 kroků od sebe jako při obstavené leči. Honci s obvyklým lomozem nahánějí zvěř. Časový limit je 10 minut a každý vůdce po 2 minutách vystřelí loveckým způsobem.

Chování na stanovišti u vody
Retriever musí být na stanovišti při vodní práci naprosto klidný. Vůdce může mít psa volně odloženého nebo připoutaného na vodítku. Pes na vodítku obdrží vždy o stupeň nižší ohodnocení. Pes nepokojný na stanovišti, kňučící nebo nervózní, uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, je hodnocen známkou 0. Postupuje se tak, že se vůdci rozestaví asi 20 kroků od jeden od druhého, jako při obstavené leči. časový limit je 10 minut, každý vůdce vždy asi po 2 minutách vystřelí loveckým způsobem.

Odložení
Volně odložený pes bez známého pro něj předmětu, přivázaný na rozvinutém barvářském řemeni nebo odložený volně u známého mu předmětu musí zůstat klidně na určeném místě 5 minut. Přitom se vůdce vzdálí z jeho dohledu. Po uplynutí této doby se vůdce vrátí pro psa. Ten se musí nechat v klidu upoutat na vodítko. Je-li pes při odložení neklidný a poodejde za vůdcem na vzdálenost do 10 kroků nebo napne celý barvářský řemen, dostane nejvýše známku 2. Když pes při odložení kňučí, štěká nebo smýká barvářským řemenem, dostane jedině známku 0. Odložený pes na řemenu nebo volně u známého mu předmětu dostane vždy o stupeň nižší známku.

Slídění s dohledávkou
Tato disciplína se provádí na prostoru 30x150 kroků. Rozhodčí vyberou vhodné místo s porostem do 20 cm. Pomocí zálomků se označí výchozí bod, vzdálenost 100 a 150 kroků. Do úseku od 100 do 150 kroků se z boku hodí jeden kus pernaté na PZR a LZR. Na VZR jeden kus pernaté a jeden kus srstnaté. Pohození zvěře nesmí pes vidět. Vůdce na pokyn rozhodčího vyšle psa z výchozího bodu ke slídění a pomalu postupuje za slídícím psem. V době, kdy pes dosáhne zálomku, který označuje 100 kroků, vůdce jednou vystřelí a rovněž dojde k zálomku, kde zůstane stát. Pes pokračuje ve slídění tak, že prohledává úsek od 100 do 150 kroků a dohledává pohozenou zvěř. Slídění musí být provedeno proti větru. Časový limit pro tuto práci je 10 minut. Retriever musí přinést veškerou pohozenou zvěř. Práce se končí odevzdáním posledního pohozeného kusu zvěře. Retriever má slídit plynule a vytrvale. Zdravou zvěř nesmí retriever v žádném případě štvát a toto má za následek známku 0 z poslušnosti. Z vyhrazeného prostoru nemá daleko vybíhat. Vůdce při práci může psa ovládat jemnými povely. Tato disciplína prokáže radost z práce, hledání a přinášení, stejně jako vytrvalost. Přinesení zvěře se hodnotí samostatně. Dohledá-li pes pohozenou zvěř (na VZR oba kusy) do 6 minut od zálomku označujícího 100 kroků, obdrží známku 4, do osmi minut známku 3, do 9 minut známku 2 a do 10 minut známku 1.

Přinášení vlečené pernaté zvěře
Tato disciplína se zkouší tak, aby pes musel přinést kus pernaté zvěře na vzdálenost 150 kroků s přibližně jedním pravoúhlým hákem v přehledném terénu nebo na volném poli. Vlečka se na zkouškách založí s bažantem. Vlečený bažant se nechá na konci vlečky. Vlečka má být založené v nízkém porostu a po větru. Zakládání vlečky nesmí pes vidět a rozhodčí, který vlečku zakládá, po jejím ukončení odejde v přímém směru nejméně 50 kroků a tam se ukryje.Vůdce přiloží psa na nástřel označený peřím. Asi 20 kroků od nástřelu může být pes veden na vodítku, potom musí být volně vypuštěn. Při vypuštění může pes dostat poslední povel k přinesení zvěře. Za každý další povel se snižuje známka o jeden stupeň. Vůdce může nasadit psa celkem 3krát. Přinese-li pes zvěř do 4 minut po vypuštění, hodnotí se známkou 4, do 6 minut známkou 3, do 8 minut známkou 2 do 10 minut známkou 1. Počet nasazení nemá vliv na známku. Zvěř musí být vyspělá a nezávadná. Vlečka nesmí být založena na čerstvě pohnojeném nebo chemicky ošetřeném pozemku.
Na VZR a ZPR se vlečka založí 200 kroků dlouhá. Způsob přinášení a odevzdání zvěře se hodnotí samostatně v disciplíně přinášení.

Přinášení vlečené srstnaté zvěře
Zkouší se a hodnotí stejným způsobem jako u zvěře pernaté. Rozdíl je pouze v tom, že tato vlečka se zakládá na vzdálenost 300 kroků a je 2x obloukovitě lomená. Vlečka se zakládá s divokým králíkem nebo domácím zbarveným divoce. Přinese-li pes srstnatou do 6 minut, hodnotí se známkou 4, do 8 minut známkou 3, do 10 minut známkou 2 a do 12 minut známkou 1

Navádění na 2 ks pernaté zvěře - handling
Tato práce se provádí s větrem v zádech nebo ze strany v poli s ne příliš vysokým porostem. Umístění kusů se provede z protější strany k pozici vůdce se psem na vzdálenost 60 metrů od místa vypuštění psa. Úhel mezi pohozenou zvěří, měřený z výchozího bodu, je asi 90 stupňů. Zkoušený pes nesmí pohození sledovat. Vůdce vypustí psa z výchozího bodu a zůstává během práce stát. Vůdce může navádět psa viditelným nebo slyšitelným znamením. Přinesení a odevzdání se hodnotí samostatně v disciplíně přinášení.
Hodnocení:
2 kusy donesené za 5 minut 4
2 kusy donesené za 10 minut 3
2 kusy donesené za 15 minut 2
1 kus donesený za 5 minut 2
1 kus donesený za 15 minut 1
žádný kus donesený za 15 minut 0


Dohledávka 2 ks srstnaté zvěře ve čtverci 50x50 metrů
Na ploše 50x50 m s mladým porostem v lese se pohodí 2ks srstnaté zvěře. Měly by být pohozeny proti větru a mimo dohled vůdce i psa. Vůdce vypustí psa k vyhánění zdravé zvěře a k dohledání zvěře pohozené. Sám nesmí do prostou vstupovat, ale smí se pohybovat jen po jedné straně. Pes musí nalézt a přinést pohozenou zvěř. Vlastní přinesení a odevzdání zvěře se hodnotí samostatně.
Hodnocení:
2 kusy donesené za 5 minut 4
2 kusy donesené za 10 minut 3
2 kusy donesené za 15 minut 2
1 kus donesený za 15 minut 1
žádný kus donesený za 15 minut 0


Dohledávka střelené zvěře
Tato disciplína se zkouší na Field Trials. Má vyzkoušet použitelnost psa v lovecké praxi, tj. zda střelenou nebo postřelenou zvěř pernatou vodní i srstnatou řádně dohledá. Jako dohledávka se tato práce hodnotí jen tehdy, dohledá-li retriever zvěř nosem, nikoliv zrakem. Dohledávka se hodnotí do té doby, než pes přijde do přímého styku s dohledávanou zvěří. Od této doby, kdy pes k této zvěři přijde a prokazatelně o ní ví, se klasifikuje přinášení.

Přinášení kachny z hluboké vody
Vůdce stojí se psem tak, aby pes neviděl vhazováni kachny na zrcadlo. Pes může být před výstřelem volný nebo upoutaný na vodítku. Na pokyn rozhodčího imituje vůdce výstřelem skutečný lov a rozhodčí současně vhodí kachnu do vody 10-15 metrů, pak je pes vypuštěn k přinášení. Retriever musí dokázat, že pro kachnu jde s chutí, že dobře plave a kachnu odevzdá vůdci do ruky. Může s kachnou i usednout. Známkou 4 se hodnotí pes, který kachnu přinesl na jeden povel a korektně odevzdal. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba. Každý další povel k přinesení, uchopení, odevzdání nebo puštění kachny a vzdálení mordy od ní a opětovné uchopení bez povelu, snižují známku vždy o jeden stupeň. Způsob přinesení se hodnotí samostatně. Na ZV se může použít i jiná zvěř, například holub.

Přinášení 2 kachen z hluboké vody
Retriever musí dokázat, že se nebojí vody, že je výborným plavcem a že střelenou vodní zvěř dokáže z vody přinést. Za tím účelem vhodí rozhodčí do hluboké vody 2 střelené kachny do vzdálenosti 10-15 metrl tak, že spolu svírají přibližně úhel 90 stupňů. Vhození kachen do vody nesmí pes vidět. Potom je vypuštěn pes a musí obě kachny, v časovém limitu 5 minut, postupně přinést. Pes musí bát ve vodě ovladatelný a reagovat na pokyny vůdce. Kachny musí odevzdat do ruky vůdci nebo s nimi usednout. Způsob přinášení se hodnotí samostatně. Celkovou známku lze snížit za špatné plavání a za špatnou ovladatelnost psa ve vodě.
Hodnocení:
2 kusy donesené do 3 minut 4
2 kusy donesené do 4 minut 3
2 kusy donesené do 5 minut 2
2 kusy donesené do 6 minut 1


Práce v rákosí
Pes má radostně prohledávat rákosí a slídit po zvěři. Časový limit je 5 minut. Vůdce postupuje po břehu kolem vodní plochy zarostlé rákosím nebo jiným vyšším porostem., který má pes prohledat a snažit se najít a zdvihnout vodní zvěř. Při slídění se nesmí vyhýbat hluboké vodě, má ji přeplavat a prohledat. Na závěr slídění vhodí rozhodčí střelenou kachnu do rákosí tak, aby to neviděl pes ani vůdce. Pes musí při slídění kachnu najít a bez povelu přinést. Kachnu odevzdá vůdci buď do ruky nebo si s ní může sednout. Známku ovlivňuje způsob pohybu psa v rákosí, systematičnost práce, zájem o nalezení zvěře, množství vydaných povelů a vytrvalost psa. Přinášení se hodnotí samostatně.

Dohledávka pohozené kachny v rákosí
Rozhodčí vhodí do vzdálenosti asi 5 metrů od břehu do rákosí střelenou kachnu. Vůdce ani pes ji nesmí vidět. Rozhodčí potom zavede vůdce se psem asi 50 metrů od pohozené kachny. Vůdce vypustí psa s povelem "Hledej" k dohledání kachny. Přinášení se hodnotí samostatně jako při přinášení kachny z hluboké vody.
Hodnocení:
dohledáno do 5 minut 4
dohledáno do 7 minut 3
dohledáno do 9 minut 2
dohledáno do 10 minut 1
nedohledáno do 10 minut 0


Přinášení zvěře
Retrieveři jsou skupinou loveckých psů, kteří přinášejí zvěř zásadně s "měkkou mordou". Musí zvěř rychle uchopit do plné mordy, bez těžkostí přinést, odevzdat buď vůdci do ruky nebo s ní před vůdcem usednout. Při hodnocení musí rozhodčí brát v úvahu počasí, únavu psa, vzdálenost, ze které musel pes zvěř přinést apod. Vůdce může dát psovi maximálně 3 povely k přinesení. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel, hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí. Rozhodčí si dělají poznámky o přinášení psa ve všech disciplínách, kde měl pes možnost přinášet zvěř a ze všech takto získaných známek vypočtou aritmetický průměr jako známku výslednou.

Následování
Myslivec má mít při odstřelu spárkaté zvěře psa vždy při sobě, aby mohl v případě postřelení zvěře tuto co nejdříve dohledat. Při zkoušení musí pes ukázat, že rozlišuje následování a volnou chůzi lesem. Zkouší se na lesní cestě, loveckém chodníku, okraji lesa apod., před prací na pobarvené stopě spárkaté zvěře.
Vůdce postupuje velmi pomalu, pes jde neupoutaný, za ním nebo vedle jeho levé nohy. Pes musí myslivce sledovat pozorně, klidně a tiše, musí se dát nenápadným tichým povelem zastavit a stejným způsobem uvést do pohybu. Jakékoliv nápadnější pokyny vůdce, které odporují myslivecké praxi, jsou při následování nepřípustné a snižují známku z výkonu. Asi po 50 krocích se vůdce zastaví, vyčká na místě 30 vteřin, pes musí sedět nebo ležet. Potom se opět rozejdou a asi po 50 krocích se oba zastaví, pes si lehne nebo sedne a vůdce vystřelí. Pes musí zůstat naprosto klidný. Po výstřelu vůdce upoutá psa na vodítko. Před započetím následování musí vůdce rozhodčím nahlásit, jak jej bude pes následovat.

Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře
Zkouší se na uměle pobarvené, 500 kroků dlouhé stopě spárkaté (zpravidla srnčí) zvěře. Asi v polovině barvy se založí pobarvené lože a řádně se označí. Celkem je stopní dráha 2x lomená. Na založení jedné stopy se použije 0,3 litru barvy (hovězí, vepřová nebo ovčí krev, případně jakákoliv barva spárkaté zvěře). Pes se nasadí na stopu do 1 hodiny po jejím založení. Po založení stopy poznamená rozhodčí, který ji zakládal, přesný čas jejího založení, podepíše se a lístek připevní u začátku stopy. Tento časový údaj si rovněž rozhodčí poznamená do zápisníku, který má u sebe pro případný protest.
Zakazuje se zakládat pobarvenou stopu proti směru stopní dráhy. Vzdálenost jednotlivých stopních drah nesmí být menší než 150 kroků. Barvy zakládají zásadně rozhodčí. Barva se kape z láhve přes větvičky vsunuté do jejího hrdla nebo z láhve z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem s dírkou. Zvěř položená na konci barvy musí být řádně zašita v místě vývrhu. Vstřel a výstřel se ponechají nezašité. Na kanci barvy musí vždy ležet kus spárkaté zvěře. Spárkatá zvěř se nejprve položí na nástřelu a odtud nese po každé dráze. Na loži se na chvíli odloží. Kus na konci barvy musí být stejný, jakým byla zhotovená stopní dráha. Dráhy se předem vyznačují na stromech, buď papírky pro směr dopředu i dozadu nebo zpředu lístky a zezadu barvou. Značky při zakládání barvy pro směr dopředu se ponechají na prvních 20 krocích pro lepší orientaci. Pes může barvu vypracovat jako vodič na řemeni, oznamovač nebo hlásič.
  a) vodič
Pes vede svého vůdce na barvářském řemeni nejméně 5 metrů dlouhém až na konec dráhy, kde leží zhaslá zvěř. Známkou 4 se jeho výkon hodnotí tehdy, může-li vůdce psa sledovat volným krokem, ne klusem nebo dokonce během. Sejde-li ze stopy a sám se opraví, nepovažuje se to za chybu. Po celý čas musí být zřejmé, že pes je v barvářském řemeni zalehlý, že sleduje stopu s jistotou. Sejde-li však z barvy, musí alespoň jeden rozhodčí postupovat za ním a po 30 krocích ho zatroubením zastavit. Potom jsou vůdce a pes vráceni do místa, kde sešli z barvy, musí si ji sami najít a pokračovat po ní. Za každou takovou opravu se snižuje známka o jeden stupeň. Na barvu se pes může znovu, po chybě, nasadit nejvýše 3x. Každé nové nasazení snižuje známku o jeden stupeň tak, že vypracování celé barvy až po třetím zbloudění a vrácení se na stopu se hodnotí známkou 1.
Retriever může, při práci na barvě jako vodič, pobarvenou stopní dráhu vypracovat také volně, v těsném kontaktu s vůdcem. Za práci volně se připočítávají až 2 body. Při práci jako oznamovač nebo hlásič musí retriever vždy dojít k loži na řemeni.
  b) oznamovač
Před započetím této disciplíny musí vůdce ohlásit rozhodčímu, jakým způsobem mu oznámí dosledovanou zvěř.
Od nástřelu po lože pracuje pes na řemeni, vždy jako vodič. U lože ho vůdce vypustí a zbytek dráhy musí pes vypracovat volně, zvěř si ověří a vrátí se pro vůdce, který čeká na místě vypuštění. Rozhodčí na konci dráhy sleduje, zda si pes zvěř ověřil. Po odběhnutí psa od kusu zvěře oznámí rozhodčí zatroubením, že pes u zvěře byl a že se vrací. Po příchodu k vůdci mu musí pes dříve ohlášeným způsobem oznámit, že zvěř našel a snažit se dovést vůdce ke zvěři. Pes se musí pro vůdce vrátit do 10 minut od vypuštění. Selže-li pes (oznamovač může být vypuštěn pouze 2x), může vůdce požádat rozhodčího, aby mohl pes vypracovat zbytek barvy znovu jako vodič na řemeni. Známka za výkon se mu však sníží o jeden stupeň za každé nové nasazení na loži.
  c)
hlásič
Až k loži pracuje vždy pes jako vodič na řemeni. U lože jej vůdce vypustí a zůstane stát na místě. Pes musí samostatně dosledovat kus a do 10 minut začít u něj hlásit. Hlášení musí trvat až do příchodu vůdce ke zvěři. Pes se nesmí žádným způsobem povzbuzovat nebo nutit hlásit. není závadou, jsou-li v hlášení krátké odmlky.Selže-li pes (hlásič může být vypuštěn pouze jednou), může vůdce požádat rozhodčího, aby mohl pes vypracovat zbytek barvy znovu jako vodič na řemeni.Známka za výkon se mu však sníží o jeden stupeň.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domů