Sirius

kennel

labrador   retrievers

alfa   sirius 

Líza


Klubová bonitace - Ověření vlohových vlastností retrieverů - OVVR

 Organizační řád 

(zdroj klubové stránky KCHLS)

Obsah 
1. Smysl pořádání Klubové bonitace OVVR
2. Podmínky pořádání Klubové bonitace OVVR
3. Přijímání a evidence přihlášek
4. Organizace bonitace
5. Podmínky účasti na Klubové bonitaci OVVR
6. Zpracování výsledků 
7. Vyúčtování Klubové bonitace OVVR

Smysl pořádání Klubové bonitace OVVR

Smyslem pořádání klubové bonitace je, na základě předvedených výkonů posoudit, zda jedinec na této bonitaci předvedený je povahově a pracovně typickým představitelem daného plemene retrievera. Klade se zvláště důraz na vrozené vlastnosti retrievera, jako je kontakt s vůdcem, radost s jakou pes pracovní činnost vykonává a přinášení.


Podmínky pořádání Klubové bonitace OVVR

Klubovou bonitaci Ověření vrozených vlastností retrieverů (dále jen OVVR) může pořádat kterýkoliv člen Klubu chovatelů loveckých slídičů, kterému bylo v den podání žádosti o pořádání OVVR nejméně 21 let a který byl řádně proškolen vedením sekce. Toto školení provádí vedení sekce retrieverů a jeho termín bude vždy zájemcům o pořádání OVVR v časovém předstihu sdělen. Žádost o pořádání s termínem konání OVVR musí být vedoucímu sekce dodána nejdéle do 30.11. Vedení sekce si vyhrazuje právo nabídku na pořádání OVVR neakceptovat a to především z důvodu případného velkého počtu těchto bonitací a k jejich plošnému rozložení v rámci České republiky nebo z důvodu nezpůsobilých podmínek k pořádání OVVR. Pokud nebude zájemce o pořádání OVVR proškolen, nemůže být uznán  jako garant a tudíž se bude považovat za nezpůsobilého k pořádání  OVVR.


Přijímání a evidence přihlášek

Přihlášky pro účast na OVVR se zasílají společně se zaplacením stanoveného poplatku za startovné na adresu garanta OVVR. Výše poplatku za startovné je určena vedením sekce při školení garantů OVVR. Startovné je po zaplacení garantovi bonitace nevratné.  Platba je poukazována na adresu garanta složenkou typu „C“ .  Garant je povinen veškeré přihlášky a platby za startovné řádně evidovat. Z tohoto důvodu má ve smyslu platných právních norem podepsanou hmotnou odpovědnost. Garant je povinen neprodleně po přijetí přihlášky zaslat zájemci o účast na OVVR propozice (příloha směrnice č.3) a zkušební řád OVVR (viz příloha směrnice č.2). Termín uzávěrky příjmu přihlášek je stanoven na základě návrhu garanta, obvykle však jeden týden před konáním OVVR. Garant je povinen nepřijmout přihlášku:

1. v případě, že přihlášený jedinec nedosáhne v době konání OVVR minimálně věku 6 měsíců
2. v případě, že přihlášený jedinec nemá platné ČLP a není tudíž evidován Plemennou knihou ČMKJ (u českých státních příslušníků), nebo není zapsán v plemenných knihách států FCI (u cizích státních příslušníků)
3. v případě, že součástí přihlášky není kopie Průkazu původu hlášeného jedince

Organizace bonitace

Garant OVVR se zavazuje zajistit vhodné podmínky pro pořádání Klubové bonitace a je zodpovědný za její hladký průběh.
Rozhodčího deleguje vedení sekce na návrh garanta. Vedení sekce si vyhrazuje právo nedelegovat navrhovaného rozhodčího pro posuzování bez udání důvodů. Při delegování musí vedení sekce přihlédnout k nákladům spojených s cestovní náhradou za dopravu rozhodčího na místo konání bonitace.
Navrhovaný rozhodčí musí být  zaregistrován jako rozhodčí při ČMMJ. 
Garant je povinen před započetím OVVR proškolit, v souladu se školením které pořádá sekce retrieverů pro garanty bonitace, rozhodčí posuzující bonitaci. Rozhodčí je povinen dbát organizačních pokynů garanta. Garant nezasahuje do průběhu posuzování bonitace.
Pořadí disciplín je určeno bonitačním řádem pro Klubovou bonitaci OVVR a nelze je měnit.
Maximální počet posuzovaných jedinců pro skupinu je při OVVR 15.
Skupinu posuzuje vždy pouze jeden rozhodčí.

Podmínky účasti na OVVR
 
Bonitace se může účastnit jedinec, který v den konání dovršil věku 6 měsíců.
Bonitace se může účastnit vůdce, který v den konání bonitace dovršil 15 let.
Veterinární podmínky jsou stanoveny v propozicích (příloha č. 3).
V případě, že přihlášený účastník, nebo jeho pes nebude splňovat podmínky stanovené Organizačním řádem OVVR a propozicemi  (příloha č.3), nemůže být připuštěn ke složení bonitace.

 
Zpracování výsledků bonitace
 
Garant je povinen před započetím bonitace předat hlavnímu rozhodčímu veškeré tiskopisy potřebné ke zpracováním výsledků bonitace.
Jedná se o tyto tiskopisy:
1. bonitační tabulka s uvedením základních údajů o předváděném psovi, jeho vůdci místě a datumu konání atd. (příloha č.5)
2. zápis o průběhu bonitace s uvedením kompletního seznamu účastníků zkoušek (příloha č.4)
Bonitační tabulka se vyhotovuje u každého přihlášeného jedince ve dvojím vyhotovení. Obě vyhotovení musí být opatřeny originálem podpisů. Rozhodčí podepisují bonitační tabulky pouze těch psů, které fyzicky posuzovali.
Jedno vyhotovení dostává vůdce a druhé zašle garant vedoucímu sekce.
Zápis o průběhu bonitace se vyhotovuje ve třech vyhotoveních. Všechny tři vyhotovení musí být opatřeny originálem podpisů.
Jedno vyhotovení zasílá spolu s bonitačními tabulkami garant vedoucímu sekce, druhé je součástí vyúčtování bonitace a třetí vyhotovení zůstává hlavnímu rozhodčímu.
Pokud se některý z účastníků před bonitací omluvil a nedostavil se na ni, nezasílá garant vedoucímu sekce prázdnou bonitační tabulku, ale musí uvést jméno psa a vůdce na zápis o průběhu bonitace, jehož součástí je i seznam účastníků.

 
Vyúčtování klubové bonitace
 
Garant je povinen zajistit vyúčtování klubové bonitace a to nejdéle do jednoho týdne od pořádání akce. Vyúčtování bude provedeno na formuláři, který je součástí této směrnice, jako příloha č.6. Do tohoto formuláře není možné vpisovat jiné nákladové položky, než jsou položky na něm uvedené.  Součástí tohoto vyúčtování musí být i originály všech účetních dokladů souvisejících s bonitací. Vyúčtování bude zasláno na adresu vedoucího sekce, popřípadě jím určené osoby nejdéle do jednoho týdne od konání bonitace. Výše startovného, odměny rozhodčích a výše cestovních náhrad bude stanovena klubem a  sdělena garantům při jejich proškolení. Startovné je po zaplacení garantovi bonitace nevratné.
Ekonomický výsledek pořádané bonitace musí být na stránce příjmové a výdajové minimálně vyrovnaný. Pořádaná bonitace nesmí být nikdy ztrátová. Garant má nárok pouze na náhradu veškerých výdajů, spojených s organizací OVVR. Garant se zavazuje uhradit ze startovného pouze náklady spojené s vlastní organizací bonitace. Ze startovného není možné hradit náklady spojené s koupí cen pro účastníky bonitace. Takové náklady hradí garant pouze z prostředků získaných nad rámec startovného, například sponzorským darem, nebo ze svého.
Poznámka: Je třeba respektovat riziko přetížení a únavy psa při velmi teplém letním počasí.

 
 
 
 
 

Domů